ເຊື່ອມຕໍ່ກັບພວກເຮົາ

ໂພສທັງໝົດທີ່ແທັກດ້ວຍຄຳວ່າ "ຂ້ອຍຈະດີໃຈເມື່ອເຈົ້າຕາຍ"